Step 1:

photo_2019-07-10_08-17-45.jpg

Step 2:

photo_2019-07-10_08-19-08.jpg

Step 3:

Step 4:

Step 5:

Step 6:

Step 7:

Step 8:

Step 9:

Step 10:

Step 11:

Selesai